İletişim

            Sermaye

           Kooperatifin sermayesi, ortakların ödemeyi taahhüt ettikleri ortaklık paylarının  toplam tutarından ibaret olup değişkendir.

           Ayni sermaye konulamaz.

          Ortaklar, ortaklığa girişte teslimini taahhüt ettikleri ürünün değerinin % 30`u kadar ortaklık payı taahhüdünde bulunur. Girişten sonra, teslim edilen ürün miktarının ortaklığa girişte taahhüt edilen ürün miktarını aşması halinde, aşan kısmın ilgili yıldaki değerinin % 30`u  kadar sermaye taahhüdü artırılır.  İlk ortaklık yılına ait ortaklık pay taahhüdüne esas olacak ürün değerinin bulunmasında, cins ve kalite itibarıyla son ürün dönemindeki en yüksek alım fiyatı dikkate alınır. Bir ortağın sermaye taahhüdünün toplamı en çok 30 bin TL.`dir. Bu tutar, genel kurul kararıyla artırılabilir. 

         Ortağın kooperatife  ilk girişte taahhüt etmesi gereken asgari ürün miktarı 1.000 Kg`dır.  Bu miktar belirlenirken, üreticilerin ekonomik yapısı, bölgedeki  son beş yılın üretici başına düşen  ortalama üretim miktarı ve bir tarım işletmesi açısından ekonomik ve anlamlı sürdürülebilir asgari üretim miktarı gibi kriterler dikkate alınır. Kooperatif Birliğe bağlı ise Birlik, ortaklık pay taahhüdüne esas asgari ürün miktarını bu kriterleri dikkate alarak belirleyebilir. Ancak, asgari ürün miktarı, yukarıdaki kriterlere, hakkaniyete ve iyi niyet esaslarına aykırı olarak yeni ortak girişini engelleyecek şekilde yüksek tutulamaz.

        Ortakların taahhüt ettikleri sermaye paylarının tamamıyla ödenmiş olması kaydıyla, Kooperatifin ortaya çıkan sermaye ihtiyacını karşılamak amacıyla, genel kurula katılma hakkı bulunanların 3/4`ünün olumlu kararıyla, ortaklara ilave sermaye taahhüt yükümlülüğü getirilebilir. Ortaklardan istenecek ilave sermaye taahhüt tutarlarının toplamı, bu kararın alındığı tarihteki Kooperatifin mevcut toplam sermaye tutarı kadar olabilir. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların ödenmemiş olması, ilave sermaye taahhüdü talep edilmesini engellemez. Ortakların ana sermaye taahhütlerine esas olan ürün miktarlarıyla orantılı olmak şartıyla, ilave sermaye taahhüdünün tutarı, ödenme usul ve esasları genel kurulca belirlenir.

        Ortak, ürün miktar ve değerinde azalma olduğu gerekçesiyle ortaklık payı taahhüdünü azaltamaz.

        Ortaklık payı taahhüt tutarının tespitinde, 100 (yüz) Türk Lirası`nın altındaki tutarlar dikkate alınmaz.

        Ortaklık payları, ortaklık paylarını ödeme şekli ve süresi düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir.

        Ortaklığa girişte, her bir ortağın taahhüt ettiği sermayenin en az 1/4` ünü peşin ödemesi gereklidir. Ortaklığa girişten sonra, teslimini taahhüt ettiği ürünün miktarını artırarak yeni sermaye taahhüdünde bulunan ortağın artan sermaye taahhüdü tutarının da  1/4`ü peşin olarak tahsil edilir. Bu oran, kooperatif birliğe bağlı ise birlik yönetim kurulunun onayı da alınarak, kooperatif genel kurul kararıyla 1/8`e kadar indirilebilir. Ayrıca, ortağın talep etmesi halinde peşin tahsili gereken bu tutarlar, ortağın kooperatife teslim edeceği ilk ürün bedelinden mahsup edilmek suretiyle de tahsil edilebilir.

      Ortağın kalan sermaye payı borçları ise, Kooperatif Birliğe bağlı ise Birliğin de onayı alınarak, 20 (yirmi) taksiti geçmemek üzere, genel kurulca belirlenecek taksit süresi içinde, yılda bir taksit ödemesi olmak üzere, eşit taksitler halinde tahsil edilir. Kooperatif ile ortak arasında bir ödeme planı yapılmış ise, ayrıca ihtara gerek olmaksızın geciktirilen ödemelere, ticari faiz oranı ve geciktirilen gün üzerinden faiz uygulanır.

      Sermaye taahhüt tutarının peşin kısmı ile muaccel hale gelen sermaye taksit borçlarını ödeyinceye kadar ortak, genel kurul toplantılarına katılamaz.