İletişim

            Ortaklığı sona erenlerle hesaplaşma

       (1) Çıkan ve çıkarılan ortaklarla, ölen ortağın mirasçılarının Kooperatifin yedek akçe ve fonları üzerinde herhangi bir hakları yoktur.           (2) Çıkan ve çıkarılan ortakların ödemiş oldukları sermaye payları kendilerine; ölen ortakların ödemiş oldukları sermaye payları da, 12 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre işlem yapılmamış ise mirasçılarına ödenir. Ödenecek sermaye payları, çıkan veya çıkarılan ortakların teslim ettikleri en son ürüne ilişkin hesaplaşmanın yapılmasını takiben hazırlanan bilançonun tasdik edildiği genel kurul tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir.

      (3) Çıkan, çıkarılan veya ölen ortakların borçları muaccel olur.

      (4) Ortaklığı sona erenlerin ortaklık payları ve varsa diğer alacakları herhangi bir talep olmaksızın borçlarına mahsup edilir.

      (5) Ortaklığı sona erenlerin alacak ve hakları, bunları isteyebilecekleri günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Zamanaşımına uğrayan bu alacaklara ilişkin tutarlar yedek akçeye alınır.      

     (6) Kooperatifin mevcudiyetini tehlikeye düşürecek iade ve ödemeler, genel kurul kararı ile beş yılı aşmamak üzere ertelenebilir. Bu durumda kooperatifin muhik bir tazminat isteme hakkı saklıdır.

    (7) Sermaye iadelerinde ve erteleme halinde, sermaye paylarına ortak lehine faiz uygulanmaz.