İletişim

            Ortaklığa kabul:

            Bir üreticinin ortaklığa kabul edilebilmesi için.

    (1) Ortaklığa girişin tamamlanabilmesi için üreticinin;

a) Kuruluşta anasözleşmeyi  imzalaması, sonradan girişte bu anasözleşme hükümlerini ve özellikle anasözleşme ile ortağa yüklenen ek ödemeleri ve diğer mali yükümlülükleri kabul ettiğine dair noterden veya üretim yaptığı yerdeki  köy veya mahalle ihtiyar heyeti tarafından onaylı bir taahhütnameyi kooperatife vermesi,

b) Üretim durumunu gösterir bir beyanname doldurarak kooperatife vermesi,

c) Ortaklığa kabulü hakkında kooperatif yönetim kurulunca karar alınması,gereklidir.

    (2) Ortaklık talebinin yazılı olması şarttır.

    (3) Yönetim kurulu, ortaklık talebini başvuru tarihinden itibaren en geç otuz  gün içinde değerlendirerek sonuçlandırır ve ortaklığa kabul veya ret kararını karar tarihinden itibaren en geç on  gün içinde başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

    (4) Ortaklığa kabul kararı verilmiş ise, sermaye taahhüt tutarının peşin ödenecek kısmının 11 inci madde hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi zorunludur.

    (5) Ortaklık talebi yönetim kurulunca reddedilen başvuru sahibi, kooperatif genel kurulu veya kooperatifin bağlı bulunduğu birlik nezdinde ret kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde itiraz edebilir. Genel kurul nezdinde itiraz ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kuruluna noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurul veya birliğin vereceği karar kesindir.